Požár lesa byl uhašen. Aktuální informace / BRAND - Aktuelle Informationen / FIRE - Current information

Požár lesa byl uhašen. Aktuální informace / BRAND - Aktuelle Informationen / FIRE - Current information

Tomáš Adamov
Požár v ČŠ

UZAVŘENÉ ÚSEKY, DOPORUČENÁ MÍSTA PRO TURISTY, PRVNÍ POMOC REGIONU...

  DE   SPERRGEBIETE, EMPFOHLENE ROUTEN FÜR TOURISTEN

Für die deutsche Fassung bitte nach unten scrollen.

  EN   CLOSED AREAS, RECOMMENDED ROUTES FOR TOURISTS

For the English version, please scroll down.

 

průběžně aktualizujeme - poslední aktualizace
laufend aktualisiert - letzte Aktualisierung
continuously updated - last update
 
15.8., 2:35 PM 

 

Mapa uzavřeného území

Požár lesa v Českém Švýcarsku byl uhašen. HZS předala v pátek 12. srpna území Správě NPČŠ. 

 

České Švýcarsko

 

🟢 Nově otevřen přístup na skalní hrad Šaunštejn, k Dolskému mlýnu, značené trasy v okolí Janova a České silnice (ovšem prozatím bez možnosti přechodu / přejezdu do sousedního NP Saské Švýcarsko), otevřena obec Hřensko (bez možnosti návštěvy  Pravčické brány a soutěsek) a Vysoká Lípa 

🟢Dále otevřené např. Jetřichovicko s oblíbenými vyhlídkami (Mariina vyhlídka, Vilemína stěna nebo Rudolfův kámen), Tokáň, Dolský mlýn, Pavlinino údolí, Růžovský vrch, rozhledna Růženka apod. 

🟢 ostatní části národního parku a destinace České Švýcarsko jsou přístupné Tisá, Ostrov,

Sněžník, levý břeh Labe, okolí Děčína, Srbská Kamenice, okolí České Kamenice a Krásné Lípy, Doubice, Vlčí Hory a celý Šluknovský výběžek včetně Lužických hor 

🟢 Labská stezka Hřensko - Bad Schandau je sjízdná bez omezení

🟢 pohyb návštěvníků v nezasažené oblasti umožněn pouze po vyznačených trasách

 

🔴 Soutěsky řeky Kamenice stejně jako přístup na Pravčickou bránu, Malou Pravčickou bránu a Gabrielinu stezku zůstanou i nadále uzavřeny

🔴 Vstup do Národního parku bude pro návštěvníky volný, vyjma nočních hodin tj. mezi 21. a 6. hodinou

🔴 Hraniční přechod Hřensko – Schmilka nadále uzavřen

🔴 Silnice mezi Hřenskem (parkoviště U vodopádu), Mezní Loukou a Meznou a na dolní okraj Vysoké Lípy (celá obec je přístupná od Jetřichovic)

🔴 Přívoz v Dolním Žlebu je z důvodu nízké hladiny Labe dočasně mimo provoz

🔴 Na úseku Labe mezi Dolním Žlebem a Hřenskem platí zákaz plavby

 

V autobusové dopravě platí nyní tyto změny a omezení

➡ Nejede linka 434 Děčín - Hřensko - Vysoká Lípa - Jetřichovice, host.

➡ Jede linka 438 Děčín - Hřensko –zatím 3x denně, změny od 16.8. – budeme informovat

➡ Jede linka 435 Česká Kamenice - Hřensko plánuje se prodloužit do Schmilky, jakmile to bude možné

➡ Jede linka 436 Děčín - Jetřichovice přes Srbskou Kamenici

Jede část linky 434 z Krásné Lípy do Jetřichovic

 

Saské Švýcarsko


🟢  V Saském Švýcarsku je možné navštívit např. tyto turistické cíle: Bastei, stolové hory na levém břehu Labe, pevnost Königstein, hrad Stolpen, Felsenbühne Rathen, Křinickou tramvaj a Bad Schandau, soutěsku Obere Schleuse i s lodičkami a všechna muzea a indoor aktivity.

 

🔴 zákaz vstup návštěvníků do příhraniční oblasti NP, tj. do tzv. „Zadního Saského Švýcarska” 

 


Pomoc regionu

✔️ Napsali jsme pro Vás přehledný článek "Jak pomoci Českému Švýcarsku", kde se dozvíte o možnostech konkrétní pomoci. 

✔️ Spolu s aktéry z regionu zřídila Ópéeska České Švýcarsko a koordinuje skupinu na pomoc regionu Českého Švýcarska Pomoc pro České Švýcarsko - nabídka/poptávka pomoci
 
✔️ Návštěvníky žádáme, aby se vyhnuli oblasti Hřenska, Mezní Louky, Vysoké Lípy a Janova z důvodu pohybu techniky záchranných složek. Zde je zároveň nejsložitější situace. Několik domů bylo bylo poničeno ohněm v Mezné.

 

Děkujeme všem, kteří pomáhají <3
 

  DE  

Aktuelle Informationen ab dem 13. August

Böhmische Schweiz

Das Feuer ist gelöscht. Die Feuerwehr übergibt das Gebiet an die Nationalparkverwaltung.

 

Böhmische Schweiz

🟢 Neu eröffnete Zugänge zur Felsenburg Šaunštejn, zur Dolský-Mühle, markierte Wanderwege um Janov und zur Böhmischen Straße (vorerst jedoch ohne die Möglichkeit der Überquerung/des Übergangs

zum benachbarten NP Sächsische Schweiz), Öffnung des Dorfes Hřensko (ohne die Möglichkeit, das Pravčická-Tor und die Schluchten zu besuchen) und Vysoká Lípa

🟢Die Region Jetřichovice mit ihren beliebten Aussichtspunkten (Marias Aussichtspunkt, Vilemína Stěna oder Rudolfs Stein), Tokáň, Dolský Mühle, Pavlina-Tal, Růžovský vrch, Růženka-Aussichtsturm usw. sind weiterhin geöffnet.

🟢 Andere Teile des Nationalparks und der Destination Böhmische Schweiz sind zugänglich Tisá, Ostrov,

Sněžník, das linke Elbufer, die Umgebung von Děčín, Srbská Kamenice, die Umgebung von Česká Kamenice und Krásná Lípa, Doubice, Vlčí Hory und der gesamte Šluknovský výběžek einschließlich des Lužické hory

🟢 Der Elbweg Hřensko - Bad Schandau ist ohne Einschränkungen befahrbar

🟢 die Bewegung der Besucher im nicht betroffenen Gebiet ist nur auf den gekennzeichneten Wegen erlaubt

 

🔴 Die Übergänge über den Fluss Kamenice sowie der Zugang zum Pravčická-Tor und der Gabrielina-Weg bleiben geschlossen.

🔴 Der Eintritt in den Nationalpark ist für Besucher frei, außer in den Nachtstunden, d.h. zwischen 21 Uhr und 6 Uhr morgens

🔴 Der Grenzübergang Hřensko - Schmilka wird geschlossen bleiben

🔴 Die Straße zwischen Hřensko (Parkplatz U vodopádu), Mezní louka und Mezná sowie bis zum unteren Rand von Vysoké Lípa (das ganze Dorf ist von Jetřichovice aus zugänglich)

🔴 Die Fähre in Dolní Žleb ist wegen des niedrigen Elbpegels vorübergehend außer Betrieb

🔴 Auf dem Abschnitt der Elbe zwischen Dolní Žleb und Hřensko besteht ein Schifffahrtsverbot.

 

Im Busverkehr sind folgende Änderungen und Einschränkungen in Kraft getreten

➡ Linie 434 Děčín - Hřensko - Vysoká Lípa - Jetřichovice, Gast.

➡ Linie 438 Děčín - Hřensko - vorerst 3 mal täglich, Änderungen ab 16.8. - wir werden informieren

➡ Linie 435 Česká Kamenice - Hřensko verkehrt und soll so bald wie möglich bis Schmilka verlängert werden

➡ Die Linie 436 Děčín - Jetřichovice über Srbská Kamenice ist in Betrieb

 Ein Teil der Linie 434 von Krásná Lípa nach Jetřichovice ist in Betrieb

 

Sächsische Schweiz


🟢 In der Sächsischen Schweiz können Sie folgende Ausflugsziele besuchen: die Bastei, das Tafelgebirge am linken Elbufer, die Festung Königstein, die Burg Stolpen, die Felsenbühne Rathen, die Krinitzer Straßenbahn und Bad Schandau, die Obere Schleuse mit Schifffahrt und alle Museen und Indoor-Aktivitäten.

🔴 keine Besucher im Grenzgebiet des NP, d.h. der sogenannten "Hinteren Sächsischen Schweiz" erlaubt

 


  EN  

Current information as of 13 August

 Bohemian Switzerland

The fire has been extinguished. The Fire Brigade is handing over the area to the National Park Administration.

 

Bohemian Switzerland

 

🟢 Newly opened access to the rock castle Šaunštejn, the Dolský Mill, marked trails around Janov and the Bohemian Road (but for now, without the possibility of crossing/crossing

to the neighbouring NP Saxon Switzerland), the opening of the village of Hřensko (without the possibility of visiting the Pravčická Gate and the gorges of Kamenice) and Vysoká Lípa

🟢The Jetřichovice region with its popular viewpoints (Maria's Viewpoint, Vilemína Wall or Rudolf's Stone), Tokáň, Dolský Mill, Pavlina Valley, Růžovský hill, Růženka Lookout Tower, etc. are still open.

🟢 Other parts of the national park and destination Bohemian Switzerland are accessible Tisá, Ostrov, Sněžník, the left bank of the Elbe, the surroundings of Děčín, Srbská Kamenice, the surroundings of Česká Kamenice and Krásná Lípa, Doubice, Vlčí Hory and the whole Šluknovský výběžek including the Lužické hory

🟢 The Elbe Trail Hřensko - Bad Schandau is passable without restrictions

🟢 movement of visitors in the unaffected area is only allowed along marked routes

 

🔴 The Kamenice river crossings, the Small Pravčická Gate, as well as the access to the Pravčická Gate and the Gabrielina Trail, will remain closed

🔴 Entrance to the National Park will be free for visitors, except during night hours, i.e. between 9 pm and 6 am

🔴 Border crossing Hřensko - Schmilka will remain closed

🔴 The road between Hřensko (parking lot U vodopádu), Mezní louka and Mezná and to the lower edge of Vysoké Lípa (the whole village is accessible from Jetřichovice)

🔴 The ferry in Dolní Žleb is temporarily out of service due to the low level of the Elbe

🔴 There is a ban on navigation on the section of the Elbe between Dolní Žleb and Hřensko

 

The following changes and restrictions are now in force in bus transport

➡ Line 434 Děčín - Hřensko - Vysoká Lípa - Jetřichovice, guest.

➡ Line 438 Děčín - Hřensko - 3 times a day, for now, changes from 16.8. - we will inform

➡ Line 435 Česká Kamenice - Hřensko is running and is planned to be extended to Schmilka as soon as possible

➡ Line 436 Děčín - Jetřichovice via Srbská Kamenice is running

 Part of line 434 from Krásná Lípa to Jetřichovice is running

 

Saxon Switzerland


🟢 In Saxon Switzerland, you can visit the following tourist destinations: the Bastei, the Table Mountains on the left bank of the Elbe, the Königstein Fortress, Stolpen Castle, Felsenbühne Rathen, the Krinitz Tram and Bad Schandau, the Obere Schleuse Gorge with boating and all museums and indoor activities.

🔴 no visitors are allowed in the border area of the NP, i.e. the so-called "Rear Saxon Switzerland"

  

České Švýcarsko