Požár lesa byl uhašen. Aktuální informace / BRAND - Aktuelle Informationen / FIRE - Current information

Požár lesa byl uhašen. Aktuální informace / BRAND - Aktuelle Informationen / FIRE - Current information

Tomáš Adamov
Požár v ČŠ

UZAVŘENÉ ÚSEKY, DOPORUČENÁ MÍSTA PRO TURISTY, PRVNÍ POMOC REGIONU...

  DE   SPERRGEBIETE, EMPFOHLENE ROUTEN FÜR TOURISTEN

Für die deutsche Fassung bitte nach unten scrollen.

  EN   CLOSED AREAS, RECOMMENDED ROUTES FOR TOURISTS

For the English version, please scroll down.

 

průběžně aktualizujeme - poslední aktualizace
laufend aktualisiert - letzte Aktualisierung
continuously updated - last update
 
01.09.2022, 10:00
 

Mapa uzavřené oblasti NP
PDF-Karte des NP-Sperrgebiets
PDF map of the NP closed area

Uzavřená oblast NP / Geschlossenes Gebiet des NP / Closed area of the NP
Stáhnout PDF mapu uzavřené oblasti NP / PDF-Karte des NP-Sperrgebiets herunterladen / Download a PDF map of the NP closed area

  CZ  

Aktuální informace z 1. září

České Švýcarsko

Požár lesa v Českém Švýcarsku byl uhašen. HZS předala v pátek 12. srpna území Správě NPČŠ.

České Švýcarsko

OD 1. 9. JSOU PŘÍSTUPNÉ

🔴TZT ČERVENÁ: rozc. Pod Šaunštejnem – skalní hrádek Šaunštejn – Malá Pravčická brána – rozc. Pod Dubákem

🔵TZT MODRÁ: Vysoká Lípa – Zámeček – silnice Jetřichovice, Hřensko – Mezní Louka; včetně odbočky na vyhlídku Ptačí kámen

🟢TZT ZELENÁ: Mezná – směr Hájenky (k hranici klidového území)

🟡TZT ŽLUTÁ: Mezná – rozc. Tři prameny

🔴TZT ČERVENÁ: rozc. Tři prameny – Hřensko

NAUČNÁ STEZKA: Rysí stezka (Mezní Louka)

 

 Přívoz v Dolním Žlebu přepravuje pouze pěší.

 Přívoz Hřensko - Schöna obnoven.

  otevřen přístup na skalní hrad Šaunštejn, k Dolskému mlýnu, značené trasy v okolí Janova a České silnice, otevřena obec Hřensko (bez možnosti návštěvy Pravčické brány a soutěsek), Vysoká Lípa, Mezná, Mezní Louka, Malá Pravčická brána.

 Hraniční přechod Hřensko - Schmilka je otevřen od 18.8. včetně.

 Dále otevřené např. Jetřichovicko s oblíbenými vyhlídkami (Mariina vyhlídka, Vilemína stěna nebo Rudolfův kámen), Tokáň, Dolský mlýn, Pavlinino údolí, Růžovský vrch, rozhledna Růženka apod.

 Ostatní části národního parku a destinace České Švýcarsko jsou přístupné Tisá, Ostrov, Sněžník, levý břeh Labe, okolí Děčína, Srbská Kamenice, okolí České Kamenice a Krásné Lípy, Doubice, Vlčí Hory a celý Šluknovský výběžek včetně Lužických hor.

 Labská stezka Hřensko - Bad Schandau je sjízdná bez omezení.

 Pohyb návštěvníků v nezasažené oblasti umožněn i po nevyznačených trasách.

 Silnice mezi Hřenskem (parkoviště U vodopádu), Mezní Loukou a Meznou a na dolní okraj Vysoké Lípy.

 

 Soutěsky řeky Kamenice stejně jako přístup na Pravčickou bránu a Gabrielinu stezku zůstanou i nadále uzavřeny.

 Vstup do Národního parku bude pro návštěvníky volný, vyjma nočních hodin tj. mezi 21. a 6. hodinou.

Saské Švýcarsko

 Hraniční přechod Hřensko - Schmilka je otevřen. Silnice B172 do Bad Schandau je sjízdná bez omezení.

 V Saském Švýcarsku je možné navštívit všechny turistické cíle.

V autobusové dopravě platí nyní tyto změny a omezení

→ Jede linka 434 Děčín - Hřensko - Vysoká Lípa - Jetřichovice, host (denně)

→ Jede linka 438 Děčín - Hřensko - Mezní Louka - Mezná (denně)

→ Jede linka 435 Česká Kamenice - Janov - Hřensko - Schmilka (víkendy)

→ Jede linka 436 Děčín - Srbská Kamenice - Jetřichovice (denně)

→ Jede část linky 434 Jetřichovice - Chřibská - Doubice - Krásná Lípa (denně)

Pomoc regionu

Děkujeme všem, kteří pomáhají

Foto: Photolukas.cz Vít Lukáš


  DE  

Aktuelle Informationen ab dem 1. September

Böhmische Schweiz

Der Waldbrand in der Böhmischen Schweiz wurde gelöscht. Die Feuerwehr übergab das Gebiet am Freitag, den 12. August, an die Nationalparkverwaltung.


PDF-Karte des NP-Sperrgebiets herunterladen

Böhmische Schweiz

AB DEM 1. 9. SIND ZUGÄNGLICH:

🔴 ROT: Kreuzung Pod Šaunštejnem – Felsenburg Šaunštejn – Kleines Prebischtor – Kreuzung Pod Dubákem

🔵 BLAU: Vysoká Lípa – Zámeček – Straße Jetřichovice, Hřensko – Mezní Louka; einschließlich Abstecher zum Aussichtspunkt Ptačí kámen

🟢 GREEN: Mezná – Richtung Hájenky (bis zum Rand der Ruhezone)

🟡 GELB: Mezná – Kreuzung Tři prameny

🔴 ROT: Kreuzung Tři prameny – Hřensko

LEHRPFAD: Luchspfad (Mezní Louka)

 

 Die Fähre in Dolní Žleb befördert nur Fußgänger.

 Fähre Hřensko - Schöna restauriert.

 Der Zugang zur Felsenburg Šaunštejn, zur Dolský Mühle, zu den markierten Wegen rund um Janov und zur Böhmischen Straße, zum Dorf Hřensko (ohne die Möglichkeit, das Prebischtor und die Schluchten zu besuchen) und zu Vysoká Lípa, Mezná, Mezní Louka, Kleines Prebischtor.

 Der Grenzübergang Hřensko - Schmilka ist ab 18.8. geöffnet.

 Auch offen z.B. Jetřichovicko mit beliebten Aussichtspunkten (Marias Aussichtspunkt, Vilemína Stěna oder Rudolfs Stein), Tokáň, Dolský mlýn, Pavlina-Tal, Růžovský vrch, Růženka-Aussichtsturm, ect.

 Andere Teile des Nationalparks und der Destination Böhmische Schweiz sind zugänglich Tisá, Ostrov, Sněžník, das linke Elbufer, die Umgebung von Děčín, Srbská Kamenice, die Umgebung von Česká Kamenice und Krásná Lípa, Doubice, Vlčí Hory und der gesamte Šluknovský výběžek einschließlich des Lužické hory.

 Der Elbwanderweg Hřensko - Bad Schandau ist ohne Einschränkungen befahrbar.

 Besucher dürfen sich in dem nicht betroffenen Gebiet auch auf nicht markierten Wegen bewegen.

 

 Die Einmündung des Flusses Kamenice sowie der Zugang zum Prebischtor und zum Gabrielina-Weg bleiben geschlossen.

Der Eintritt in den Nationalpark ist für Besucher kostenlos, außer nachts, also zwischen 21:00 und 6:00 Uhr. 

Sächsische Schweiz

 Der Grenzübergang Hřensko - Schmilka ist geöffnet. Die B172 nach Bad Schandau ist ohne Einschränkungen befahrbar.

 In der Sächsischen Schweiz können Sie alle Ausflugsziele besuchen.

Für den Busverkehr gelten nun die folgenden Änderungen und Einschränkungen

→Linie 434 Děčín - Hřensko - Vysoká Lípa - Jetřichovice verkehrt (täglich)

→Linie 438 Děčín - Hřensko - Mezní Louka - Mezná verkehrt (täglich)

→Linie 435 Česká Kamenice - Janov - Hřensko - Schmilka (am Wochenende)

→Linie 436 Děčín - Srbská Kamenice - Jetřichovice verkehrt (täglich)

→Linie 434 Jetřichovice - Chřibská - Doubice - Krásná Lípa verkehrt (täglich)


  EN  

Current information as of 1 September

Bohemian Switzerland

The forest fire in Bohemian Switzerland was extinguished. The Fire Brigade handed over the area to the National Park Administration on Friday, August 12.


Download a PDF map of the NP closed area

Bohemian Switzerland

FROM 1. 9. THEY ARE ACCESSIBLE:

🔴 RED: crossroads Pod Šaunštejnem – rock castle Šaunštejn – Malá Pravčická Gate – crossroads Pod Dubákem

🔵 BLUE: Vysoká Lípa – Zámeček – road Jetřichovice, Hřensko – Mezní Louka (including a detour to the Ptačí kámen viewpoint)

🟢 GREEN: Mezná – direction Hájenky (to the border of the quiet area)

🟡 YELLOW: Mezná – crossroads Tři prameny

🔴 RED crossroads Tři prameny – Hřensko

LEARNING TRAIL: Lynx Trail (Mezní Louka)

 

 The ferry in Dolní Žleb carries only pedestrians.

 The ferry Hřensko - Schöna has resumed operation.

 Border crossing Hřensko - Schmilka is open

 Newly opened access to the rock castle Šaunštejn, the Dolský Mill, marked trails around Janov and the Bohemian Road, the opening of the village of Hřensko (without the possibility of visiting the Pravčická Gate and the gorges of Kamenice), Vysoká Lípa, Mezná, Mezní Louka and Malá Pravčická gate.

 The Jetřichovice region with its popular viewpoints (Maria's Viewpoint, Vilemína Wall or Rudolf's Stone), Tokáň, Dolský Mill, Pavlina Valley, Růžovský hill, Růženka Lookout Tower, etc. are still open.

 Other parts of the national park and destination Bohemian Switzerland are accessible Tisá, Ostrov, Sněžník, the left bank of the Elbe, the surroundings of Děčín, Srbská Kamenice, the surroundings of Česká Kamenice and Krásná Lípa, Doubice, Vlčí Hory and the whole Šluknovský výběžek including the Lužické hory.

 The Elbe Trail Hřensko - Bad Schandau is passable without restrictions.

 Movement of visitors in the unaffected area is also possible along unmarked routes.

 The road between Hřensko (car park at the waterfall), Mezní Louka and Mezná and the lower edge of Vysoké Lípa (the whole village is accessible from Jetřichovice).

 

 The Kamenice River gorges as well as the access to Pravčická Gate and Gabrielina Trail will remain closed.

 Entrance to the National Park will be free for visitors, except during night hours, i.e. between 9 p.m. and 6 a.m.

Saxon Switzerland

 Border crossing Hřensko - Schmilka is open.

 In Saxon Switzerland, it is possible to visit all tourist destinations.

The following changes and restrictions are now in force in bus transport

→Line 434 Děčín - Hřensko - Vysoká Lípa - Jetřichovice is running (daily)

→Line 438 Děčín - Hřensko - Mezní Louka - Mezná is running (daily)

→Line 435 Česká Kamenice - Janov - Hřensko - Schmilka is running (on the weekend)

→Line 436 Děčín - Srbská Kamenice - Jetřichovice is running (daily)

→Part of line 434 Jetřichovice - Chřibská - Doubice - Krásná Lípa is running (daily)