Otevřený dopis členů Destinačního fondu k dopadům kůrovcové kalamity na MZE a MŽP

Otevřený dopis členů Destinačního fondu k dopadům kůrovcové kalamity na MZE a MŽP

České Švýcarsko o.p.s.

Poradní sbor Destinačního fondu Českého Švýcarska na svém jednání dne 17.5.2021 inicioval text otevřeného dopisu k dopadům kůrovcové kalamity na region Českého Švýcarska, Šluknovského výběžku a Lužických hor. 


Členové Destinačního fondu Českého Švýcarska k níže uvedenému textu otevřeného dopisu připojují svůj podpis prostřednictvím tohoto elektronického formuláře zde. 

Adresátem otevřeného dopisu je Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Výzva je dále směřována účastníkům fóra ke kůrovcové kalamitě v regionu, které se koná dne 3.6.2021 v Krásné Lípě.

Znění otevřeného dopisu

Ministerstvo zemědělství
k rukám ministra Miroslava Tomana
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Ministerstvo životního prostředí
k rukám ministra Richarda Brabce
Vršovická 1442/65, 100 10 , Praha 10 Vršovice

Vážený pane ministře Tomane, vážený pane ministře Brabče,

poradní sbor Destinačního fondu Českého Švýcarska na svém jednání dne 17.5.2021 inicioval text otevřeného dopisu ke kůrovcové kalamitě v regionu Českého Švýcarska a přilehlých oblastí. Destinační fond (DF) je komunikační a rozvojová platforma, která sdružuje aktéry cestovního ruchu, územní samosprávy v podobě fyzických i právnických osob a v rámci poradního hlasu i orgány ochrany přírody. DF představuje společný finanční zdroj pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu, do kterého přispívají členové z regionu Českého Švýcarska. V současnosti je mezi členy DF stovka aktérů z řad podnikatelů, obcí i neziskových organizací včetně Klubu českých turistů. Účelem DF je propagace a vzájemná diskuze nad důležitými otázkami destinace České Švýcarsko mezi zainteresovanými členy. Správcem destinačního fondu je obecně prospěšná společnost České Švýcarsko.

My, jako členové Destinačního fondu Českého Švýcarska, s ohledem na:

 1. zničení velké části území regionu Českého Švýcarska a poškození ekosystémů a rázu krajiny NP České Švýcarsko, CHKO Labské Pískovce a CHKO Lužické hory vlivem kůrovcové kalamity,

 2. rozsáhlé a intenzivní těžby kůrovcového dřeva těžkou technikou i v chráněných územích a vzniku velkoplošných mýtin,

 3. nezajišťování bezpečnostní těžby podél značených turistických tras a následkem toho rostoucímu uzavírání tras (např. Divoká rokle, údolí Suché Kamenice, Pavlínino údolí),

 4. nečekaná uzavírání cest v průběhu intenzivní těžby a tím výrazné omezování možností pohybu pro návštěvníky i místní obyvatele,

 5. ničení komunikací a turistických tras těžkou těžební technikou, devastace turistického značení KČT, zaneřáděné lesy a rostoucí estetické poškozování krajiny, a s tím související rostoucí omezování rekreačního využití lesa a průchodnosti krajiny,

 6. negativní ekonomické dopady na místní podnikatele a poskytovatele služeb v cestovním ruchu, již tak neúnosně zasažených dopady vládních restrikcí v důsledku pandemie Covid-19,

 7. rizika enormního přetížení hlavních turistických cílů (Hřensko, soutěsky na řece Kamenici, Pravčická brána, Jetřichovické vyhlídky…) v důsledku vzniku holin v okrajových částech regionu a uzavírání turistických cest v oblasti národního parku,

 8. snahu dosáhnout uspokojivého a udržitelného stavu pro život a podnikání v regionu Českého Švýcarska pro místní občany, turisty, podnikatele, představitele obcí a další aktéry cestovního ruchu,

navrhujeme:

 1. Zachovat maximální průchodnost krajiny v celém širokém regionu

  1. zprůchodněním zavíraných cest (např. údolí Suché Kamenice, Divoká rokle, Pavlínino údolí a další),

  2. zabráněním uzavírání dalších cest a tras na neurčitou dobu nebo pouze na přechodnou dobu v důsledku těžby,

  a to odpovídající údržbou veškeré stávající cestní sítě a provozní cestní sítě, jak vyžaduje zákon, a jak byla veřejnost orgány ochrany přírody ujišťována při schvalování nových zonací, a to rychlým zajištěním bezpečnostní těžby všude tam, kde by bezpečnost návštěvníků na stávajících cestách a trasách mohla být ohrožena. Z důvodu degradace smrkových souší bezpečnostní těžbu provést letos či nejpozději příští rok.

 2. Zajistit pravidelné a včasné informování o plánech a harmonogramu lesní těžby a o omezení na turistických trasách, stejně jako o plánech a harmonogramu na obnovu lesů.

 3. Uvedení těžbou poničených turistických stezek a tras, cestních sítí, cyklotras a obecních komunikací do stavu původního, a uklízení lesa od zbytků po těžbě do stavu esteticky přijatelného. Apelujeme na zachování a ochranu turistického značení KČT v oblastech probíhající těžby i v lokalitách, které jsou dočasně uzavírány.

 4. Otevřít diskuzi o regulaci návštěvnosti a opatřeních, která povedou k rozptylu návštěvníků z míst nejvíce ohrožených extrémním turistickým přetížením (Soutěsky na řece Kamenici, Pravčická brána, Jetřichovice) do míst turismem méně zatížených, a zajistit realizaci dohodnutých opatření.

 5. Zabránit pokračující devastaci ekosystémů a lesních porostů ve velkoplošných chráněných územích, na jejichž přísnou a pečlivou ochranu bylo v předchozích letech vynaloženo nemalé množství finančních prostředků. Zajistit urychlenou výsadbu dřevin a obnovu lesa a krajiny a přijmout další potřebná opatřeními, která zabrání erozi a snižování schopnosti krajiny Českého Švýcarska zadržovat vodu.

Na důkaz souhlasu s tímto otevřeným dopisem připojuji elektronicky (přes google formulář) svůj podpis

(Zde bude vypsán seznam signatářů z řad členů DF dostupný též elektronicky)

Otevřený dopis zde