MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZTRÁT Z DŮVODU KORONAVIRU

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZTRÁT Z DŮVODU KORONAVIRU

MAS Český Sever

Zavírání škol, obchodů, propouštění zaměstnanců ve zkušební době, snižování úvazků zaměstnanců a nedostatek příjmů, které by pokryly vzniklé náklady. Nejste v tom sami.

Pojďme si společně ukázat, jaké máme možnosti získání finančních prostředků v této nastalé situaci. V České republice se objevila celá řada programů, které by nám měly pomoci.

Co se svými zaměstnanci?

Home office – práce z domova
- zaměstnanec má nárok na mzdu v plné výši. Zaměstnanec si může svou pracovní dobu rozvrhnout, nemá však nárok na odměnu za práci přes čas.

Zaměstnanec v karanténě
- pokud je zaměstnanec v karanténě a jeho zdravotní stav to umožní, může i tento zaměstnanec pracovat z domova. Pokud to zdravotní stav nebo povaha jeho práce neumožňuje, má nárok na 60 % své mzdy. Zaměstnavateli toto proplácí stát.

Co když máme dítě?
- na ošetřovné mají nárok rodiče dětí až do 13 let a to po celou dobu uzavřených škol. Zaměstnanci  se při ošetřovném vyplácí 60 % z „redukovaného denního vyměřovacího základu“. Více informací zde (https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne).

Co když překážka vznikla na straně zaměstnavatele?
- v tuto chvíli přichází na scénu program Antivirus. Metodika tohoto programu byla 30.3.2020 předložena vládě, v nejbližších dnech by tedy měla být schválena. Více informací zde (https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus).

- je-li pracoviště uzavřeno z důvodu mimořádných opatření, zaměstnanec má nárok na plnou mzdu. Díky programu Antivirus, proplatí stát zaměstnavateli 80 % z průměrné hrubé mzdy zaměstnance.

Antivirus zároveň myslí na zaměstnavatele, kterých se mimořádná opatření nedotknou přímo, ale mají na ně také vliv:
- pokud zaměstnavatel nemá potřebné suroviny, služby nebo výrobky nutné k zajištění provozu, dostanou pracovníci 80 % mzdy a stát zaměstnavateli proplatí 50 % z vyplacené náhrady mzdy. 
- klesne-li poptávka po výrobcích nebo službách, dostane zaměstnanec 60 % mzdy a stát zaměstnavateli proplatí 50 % z vyplacené náhrady mzdy.

Co když jsem živnostník?

Odpuštění daní a záloh
- OSVČ s účinností od března nemusí šest měsíců posílat zálohy na sociální pojištění, zároveň se jim odpouští minimální zálohy ve výši 2.544,- Kč. OSVČ hradící vyšší částky doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle zisku za rok 2020 a to v ročním zúčtování. 

- v případě zdravotního pojištění platí, že minimální zálohy ve výši 2.352,- Kč budou zcela odpuštěny.

Pozastavení EET
- vláda pozastavuje EET po dobu mimořádných opatření a dalších 3 měsíců.

Ošetřovné pro OSVČ
- příjem žádostí by měl začít od 1. 4. 2020. Podle posledních informací by OSVČ měli mít právo na 424,- Kč/den, maximální částka za měsíc pak ve výši 13.144,- Kč. Od dubna by mělo být o ošetřovné možné žádat u živnostenských úřadů na základě čestného prohlášení. Více informací zde (https://www.masceskysever.cz/informace-pro-osvc/).

Náhrada za omezení provozu
- OSVČ, které nemohou provozovat svou živnost z důvodu koronaviru a vládním opatřením, získají od státu 15 tis. Kč/měsíc, po celou dobu omezení jejich podnikání.

Co když jsme škola, zemědělec, drobný podnikatel nebo obec na území MAS Český sever?
- z dotačních programů Integrovaný regionální operační program (tzv. IROP) a  Program rozvoje venkova, mohou žádat o dotaci. Města a školská zařízení si mohou díky Výzvě č. 8  v rámci operačního programu IROP zažádat o finanční prostředky na investice do zvyšování kvality vzdělávání. Výzva bude vyhlášena 4. května a žádosti bude možné podat do konce června. 
V průběhu dubna bude vyhlášena Výzva č. 6 v rámci Programu rozvoje venkova. Bude možné žádat na Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a na Základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech. Více informací zde (https://www.masceskysever.cz/avizo-irop-prv/).

Existují bezúročné půjčky?
- od 2. dubna 2020 se otevírá druhé kolo vládou jištěných půjček, nazvaných COVID II. Půjčka začíná na 500 tis. Kč a končí na 15 mil. Kč. Úvěr mají poskytovat komerční banky, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Více informací zde (https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/) a zde (https://www.masceskysever.cz/covid-2/).

MAS Český Sever pro vás neustále aktualizuje ve věci této problematiky informace. Doporučujeme sledovat webové stránky zde (https://www.masceskysever.cz/coronavirus/).