Dotazy směřované Správě NP v souvislosti s požárem

Dotazy směřované Správě NP v souvislosti s požárem

Tomáš Adamov

V souvislosti s požárem a dopady požáru na celou destinaci České Švýcarsko jsme Správě Národního parku České Švýcarsko položili následující otázky:

OPS: Jaký je termín otevření Edmundovy soutěsky? Pokud není znám přesný termín, žádáme o sdělení výhledu otevření či přesného harmonogramu jednotlivých kroků vedoucích k otevření?
NP: Celkově lze konstatovat, že časový harmonogram jednotlivých kroků je velmi těžké předjímat, neboť se jedná o velmi specifické práce, a to jak rizikové kácení, tak i sanace skalních objektů, kdy je nutné ke každému případu přistupovat individuálně. Prioritně jsme logicky řešili otevření silnice Hřensko - Mezní Louka, kdy byly nasazeni nejen všichni zde přítomní geologové a skalníci NP, ale také 5 těžebních skupin na kácení stromů.

Aktuálně jsou dokončeny práce a dílčí zpráva ČGS (Česká geologická služba) týkající se úseku silnice Hřensko - Mezní Louka, v současnosti probíhají práce ČGS na přístupu k Pravčické práce od Hřenska, v příštím týdnu budou zahájeny práce ČGS v soutěskách úsek Hřensko - Mezní můstek.

Termín otevření Edmundovy soutěsky nelze v této chvíli předjímat. Situace v soutěskách je velmi komplikovaná. Probíhá zde pasportizace skalních objektů, na základě toho bude rozhodnuto jakým způsobem budou nestabilní skalní bloky sanovány. Následovat bude kácení nestabilních stromů (po vysoutěžení dodavatele dle požadavků SFŽP, předpokládáme financování z mimořádné výzvy vypsané SFŽP v souvislosti s požárem v NP).
OPS: Jaký je termín otevření Pravčické brány? Pokud není znám přesný termín, žádáme o sdělení výhledu otevření či přesného harmonogramu jednotlivých kroků vedoucích k otevření?
NP: Pravčická brána - situace je zde lepší než v soutěskách, a to zejména co se týče přístupové cesty od Hřenska, tj. jednosměrně bez možnosti přístupu po Gabrielině stezce od Mezní Louky. Tento týden zde bude probíhat kácení rizikových stromů a zároveň individuální práce geologů. Co se týče přístupu od Mezní Louky je situace výrazně komplikovanější, zejména co se týče monitoringu nestabilních skalních objektů. Naší prioritou je zpřístupnění jednosměrně alespoň od Hřenska, resp. křižovatky Tři prameny. Pokud půjdou práce dobře, je možno pracovně počítat s termínem zpřístupnění na začátku října, nelze však vyloučit nepředvídatelné komplikace s ohledem na ne zcela jasný stav skalních objektů zasažených požárem;. termín otevření Gabrieliny stezky od Mezní Louky bohužel nelze zatím předjímat.
OPS: Jaký je aktuálně stav cesty včetně mostků od odbočky pod Pravčickou bránou směrem k Sokolímu hnízdu? Jak bude řešen havarijní stav této cesty? Ovlivní havarijní stav této cesty znovuotevření Pravčické brány po požáru?
NP: Mostky u areálu Sokolího hnízda, nebyly požárem zasaženy, v nejbližších dnech proběhne jejich posouzení znalcem. Na základě tohoto posouzení bude do konce září 2022 rozhodnuto o dalším postupu. V souladu se zpracovanou studií nicméně počítáme s vybudováním provizorního přístupu k Pravčické bráně, který zajistí přístup návštěvníků během celkové rekonstrukce přístupových cest. Vybudování provizorního přístupu však musí předcházet vyřešení svedení dešťových vod z objektu restaurace Sokolí hnízdo a přilehlých pozemků, které jsou majetkem společnosti PAAL s.r.o. S jednatelem firmy aktuálně v této věci jednáme. Naším cílem je vybudování provizorního přístupu ještě před začátkem turistické sezóny 2023. Následně budeme řešit možné varianty rekonstrukce přístupových tras (případně vybudování zcela nového přístupu) v souladu se zpracovanou koncepcí.
OPS: Kdo vydal zákaz vstupu resp. vjezdu pro veřejnost na silnici mezi Hřenskem - Mezní Loukou/Meznou a Vysokou Lípou? Na jakém právním základě/právním aktu nebyl umožněn vjezd/vstup do těchto lokalit?
NP: Zákaz vstupu, vjezdu - příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vydal opatření obecné povahy, které ovšem řešilo pouze otázku vyloučení vstup, resp. úpravu podmínek pro vstup do lesa na území NP, nikoliv tedy pravidla pohybu po silnici Hřensko – Mezní Louka – Vysoká Lípa. Vjezd řešila Policie ČR a HZS, proto je nutné se v této věci obrátit na ně.
OPS: Jaké je personální pokrytí prací na uzavřených turistických cestách v okolí Pravčické brány a soutěsek? Žádáme o sdělení počtu zaměstnanců Správy NP, počtu externích pracovníků a počtu pracovníků externích firem na revizi a mapování včetně sanace skalních bloků nad cestami poškozenými požárem?
NP: Monitoring skalních objektů realizuje Správa NP (3 pracovníci odd. geologie), ČGS - průběžně 3 - 5 pracovníků, dále poptáváme další geology, nicméně odborníků na danou problematiku schopných výškových prací je v ČR jen omezený počet a jsou dlouhodobě pracovně vytíženi. Ostrahu provádějí dle potřeby a časových možností naši profesionální strážci, příp. naši dobrovolní strážci.
OPS: Kdy se předpokládá otevření Divoké Soutěsky? Bude Správa NP usilovat o urychlené otevření cest do Divoké soutěsky?
NP: Divoká soutěska - bude řešeno po zabezpečení úseku soutěsek - Hřensko - Mezní můstek, posportizace skalních objektů bude následovat po skončení geologického monitoringu Edmundovy soutěsky. Nelze vyloučit, že přibližování pokácených stromů bude zčásti řešeno i pomocí vrtulníků.
OPS: Jaký je podle Vás odhad škody na majetku Správy národního parku po požáru? O jaký majetek včetně infrastruktury se jedná?
NP: V současné době (od začátku minulého týdne) probíhá šetření Polcie ČR ve spolupráci se Správou NP za účelem zjištění škod. Škody byly zatím zjištěny na turistické infrastruktuře (nejedná se o zásadních škody ve smyslu finančním), oplocenkách vč. výsadby, mysliveckých zařízeních, lesních cestách a na vysokozátěžových bariérách nad obcí Hřensko (zde budou škody největší).