Aktuální výzvy na podporu infrastruktury cestovního ruchu a komunitního života

Aktuální výzvy na podporu infrastruktury cestovního ruchu a komunitního života

České Švýcarsko o.p.s.

V nejbližší době budou otevřené výzvy na podporu infrastruktury cestovního ruchu a komunitního života.

O.p.s. České Švýcarsko Vám posílá shrnutí:

1. Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (MMR)

2.  Podpora komunitního života na venkově pro rok 2021 (MAS Český Sever)

 • MAS Český sever, z. s. vyhlašuje dne 4.10. 2021 Výzvu k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok 2019, který schválil Ústecký kraj Usnesením zastupitelstva č. 105/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021.
 • Příjem žádostí: od 25.10. 2021 do 27.10. 2021 (do 14 hodin). Předpokládaná alokace na výzvu: 243 826 Kč.
 • Výše dotace: min. 10 tis. Kč, max. 30 tis. Kč pro jeden projekt. (tzn.  výše způsobilých výdajů min. 11.500,- Kč a max. 34.500,- Kč.).Na realizaci projektů tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů Dotace činí 85% způsobilých výdajů.
 • Realizace projektu: od 1.10. 2021 do  31.3. 2022
 • Oprávněný žadatel: o.p.s., spolek, ústav, církev na území MAS ČS (podrobnosti ve výzvě)
 • Na co lze žádat:
  • Podpora spolkové činnosti v území (např. předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu, aktivity spolku)
  • Podpora drobného komunitního života v území (např. společenské, sportovní a kulturní akce)
 • Více na https://www.masceskysever.cz/vyzva-mas-komunitni-zivot-2021/ 

3. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu tzv. Stellplatzy - chystaná výzva Ústeckého kraje

 • program Ústeckého kraje "Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji"
 • Hlavním cílem a smyslem tohoto nového dotačního programu je podpora rozvoje doprovodné turistické
  infrastruktury na území Ústeckého kraje, rozvoj turistické nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb pro
  návštěvníky našeho kraje. Za doprovodnou infrastrukturu jsou pro účely tohoto programu považovány odstavná
  parkoviště pro návštěvníky a plochy pro karavany a obytné vozy (tzv. Stellplatz), včetně sociálního zázemí a
  dalších nutných vybavovacích prvků a souvisejících terénních úprav u dopravních uzlů a především v blízkosti
  turisticky atraktivních míst a cílů. Další oblastí podporované infrastruktury je vybudování tzv. nocležen, útulen a
  přístřešků pro nouzové přespání v přírodě.
 • Lhůta pro podání žádosti je od 15. 10. 2021 do 30. 11. 2021 
 • Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
  Obce Ústeckého kraje a certifikované destinační společnosti.
 • Celková alokace prostředků programu je 11 534 000,- Kč.
 • Minimální výše dotace na projekt: 100.000,- Kč
 • Maximální výše dotace na projekt: 2.000.000,- Kč
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude
  spolufinancovat maximálně do výše 70 %
 • Více na https://formulare.kr-ustecky.cz/materialyzukver/9_ZUK_2021-09-06/pdf/9_ZUK_MAT_12_1_priloha_1.pdf