Aktualizace přehledu uzavřených turistických cest v Českém Švýcarsku ke dni 17. 02. 2022

Aktualizace přehledu uzavřených turistických cest v Českém Švýcarsku ke dni 17. 02. 2022

České Švýcarsko o.p.s.

V regionu Českého Švýcarska jsou uzavřeny některé turistické trasy, zejména z důvodů odstraňování následků kůrovcové kalamity. Informace získáváme od Správy NP, KČT i organizace Lesy ČR.

Zde je přehled z území NP České Švýcarsko (území spravuje Správa NP ČŠ), z CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické hory (území spravuje s.p. Lesy ČR). 

Konkrétní data znovuotevření nejsou většinou známa, v případě změn budeme informovat.

Situace se stále mění, nemáme vyčerpávající přehled o stavu cest např. ve Šluknovském výběžku nebo v Lužických horách.

V polovině října 2021 byla obnovena červená TZT v úseku pod Šaunštejnem - Malá Pravčická brána. Na trase byly vyřezány nebezpečné smrkové souše a značkaři provedli vyznačení trasy v původní podobě (tj. kolem přístupových žebříků na skalní hrad). Vlastní hrad však zůstává z důvodu rekonstrukce přístupu nadále uzavřen (předpokládaný termín ukončení prací se posunul na březen 2022). V průběhu probíhajících prací na vrcholové plošině a na přístupových žebřících se počítá pouze s krátkodobými uzavírkami. S firmou provádějící práce na hradě je domluveno, že v případě potřeby krátkodobé uzavírky budou na cestě pracovníci koordinující pohyb návštěvníků.

České Švýcarsko (vč. CHKO Labské pískovce a části CHKO Lužické hory)

 1. Zelená turistická značka od Mikulášovice horní nádraží přes rozcestí Kostelní stezka do údolí Bílého potoka - rozbahněný terén, místy takřka neprůchodné
 2. Modrá turistická značka od Mikulášovice dolní nádraží přes Tanečnici, Tomášov, Hančův vrch, kapli Nejsvětější Trojice po Zelený kříž - rozbahněný terén, místy takřka neprůchodné
 3. V prvním únorovém týdnu roku 2022 byl zahájen zásah k zajištění bezpečnosti na zeleně značené turistické trase mezi Meznou a Hájenkami. V daném úseku, včetně odbočky k hornímu přístavišti Edmundovy soutěsky, probíhá odstraňování smrkových souší, které by v případě pádu mohly dosáhnout na turistickou trasu a představovat tak ohrožení pro návštěvníky. Trasa je v pracovních dnech zcela uzavřena, úsekem nelze projít! O víkendech úsek zůstává běžně průchodný. Termín dokončení závisí na vývoji počasí v příštích týdnech, uzávěra trasy proto platí do odvolání. Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje návštěvníkům za pochopení. 
 4. Začátkem roku 2022 byly zahájeny bezpečnostní těžby a kácení smrkových souší podél České silnice (mezi Vysokou Lípou a Zadními Jetřichovicemi). Odstraňovány budou smrkové souše, které by v případě pádu mohly dopadnout až na těleso cesty. Práce probíhají za provozu, bez uzavírky cesty, v místě provádění prací provoz řídí pracovníci dodavatelských firem. Část dřevní hmoty, zhruba polovina objemu, bude odvezena. Zbývající dřevní hmota bude v porostu ponechána k zetlení. Správa Národního parku České Švýcarsko žádá návštěvníky, aby se v místech provádění prací pohybovali v zájmu vlastní bezpečnosti obezřetně a řídili se pokyny pracovníků provádějících zásah. 
 5. V sobotu 15.1.2022 došlo v Edmundově soutěsce ke skalnímu řícení, turistická cesta musela být z tohoto důvodu dočasně uzavřena, další postup bude stanoven až po detailním geologickém průzkumu zasažené lokality
 6. Ve spolupráci s KČT byly vybudovány a proznačeny dvě nové obchůzné trasy (modrá TZT z Mezní Louky směr Soorgrund a zelená TZT z Hájenek na Mezní můstek) a byla vytipována nová obchůzná trasa v úseku žluté TZT z parkoviště za Doubicí směr Úzké schody (bude proznačena na jaře 2022).
 7. Hrad Šaunštejn s vyhlídkami (na červené z Jetřichovic na Mezní Louku) je kvůli rekonstrukci uzavřen. Probíhají práce na celkové rekonstrukci přístupu. Práce obnášejí v první fázi provedení sanace nebezpečných částí skal, v další pak vlastní rekonstrukci turistických instalací na vrcholu hrádku tak, splňovaly současné bezpečnostní standardy a současně hrádek chránily lépe před erozí působenou vysokou návštěvností. Na rekonstrukci Správa Národního parku České Švýcarsko vynaloží téměř 9,4 milionu korun. S ohledem na nutnost úpravy projektu (potřeba většího počtu kotevních míst pro uchycení lávek a žebříků) byl termín ukončení prací posunut na konce dubna 2022 (jedná se o kulturní památku, navržené úpravy projektu je třeba řešit s památkáři a archeology). Hrad tedy zůstává pro veřejnost dočasně nepřístupný.
 8. Červená z Hřenska směr Pravčická brána: Stezka vedoucí podél silnice na rozcestí Tři prameny je poničena po povodních z 17. července – nutno jít po silnici, pozor na provoz. Kromě povrchu cesty bylo silně poškozeno i podloží, včetně uložení optického kabelu pod cestou; z důvodu komplikované komunikace s majitelem kabelu nebylo možno provést rychlou opravu této cesty. Správa NP zadala zpracování studie, jejímž cílem je navržení komplexního řešení zajištění bezpečného přístupu do areálu (předpokládaný termín dokončení studie: konec května 2022).
 9. Červená značka v úseku Kaple Kny - Koliště - Pohovka do odvolání. Pravděpodobně během soboty, 18. září 2021, došlo na úbočí vrchu Koliště k většímu skalnímu řícení. Událost nahlásili návštěvníci národního parku obsluze turistického informačního střediska v Jetřichovicích. Návštěvníci během vycházky narazili na zcela zasypaný úsek červeně značené turistické trasy E3 mezi Pohovkou a Skalní kaplí Kny. Do pohybu se dala skalní stěna v délce zhruba 12 metrů, kameny a písek zasypaly turistickou cestu do výšky zhruba 1,5 metru. Ve svahu se nacházejí další velké skalní bloky, které by se mohly uvolnit a dopadnout na cestu. Místo je neprůchodné. Pracovník strážní služby Národního parku České Švýcarsko v sobotu večer cestu kvůli vysokému nebezpečí úrazu uzavřel. Uzavírka je vyznačena v terénu. V příštích dnech řícení vyhodnotí geolog a pracovníci skalní čety správy parku, kteří navrhnou další postup pro zprůchodnění zavaleného úseku turistické cesty. Místo je nutné obejít, například po značených turistických cestách přes vyhlídku Treppenstein. Ve svahu nad cestou se nacházejí skalní bloky, které se mohou dát do pohybu. Představují vysoké nebezpečí úrazu. Více na webu Správy Národního parku.
 10. Nově od 9/2021 je dočasně (dlouhodobě) přeložena jedna z nejfrekventovanějších turistických tras v centrální části národního parku - modrá z Mezní Louky směr Vysoká Lípa. Viz mapy.cz. Současně s tím stále platí, že z ní není přístup po žluté do Divoké soutěsky.  
 11. Zelená značka z Brtníků na Turistický most. Uzavřena od Soví vyhlídky do údolí Vlčího potoka (dočasně odstraněno turistické značení). Z Brtníků do Kyjovského údolí je možno dojít po modré přes osadu Kopec a údolím Brtnického potoka (a dále např.do Zadních Doubic a do Saského Švýcarska) nebo po cyklotrase 3033 od žluté značky spojující osadu Vlčí Hora a Brtníky. Tato cesta vede přímo k Turistickému mostu v Kyjovském údolí.
  Modré místní značení v úseku Vlčí potok, U Jezevce – Vlčí potok, U skály zůstalo a byly doplněny směrovky s novým aktuálním textem. Bohužel v současné době zde LČR v horní části provádějí těžbu a cesta je jak pro pěší, tak zvláště pro cyklisty obtížněji průchodná, zvláště když zaprší.
 12. Zelená spojka od Vlčí desky k Niedermühle (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná). Nejbližší přechod do Saska je v Zadních Doubicích.
 13. Dálková modrá z Brtníků do Rynartic je přerušena v úseku Hadí pramen - Panenská jedle, vč. odbočky k Černé bráně (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná) a žlutě značená TZT z Hřebcového dolu směrem k Černé bráně. Náhradní trasu nelze realizovat. Okolí Panenské jedle je nyní přístupné jen po modré a zelené ve směru Na Tokání – Panenská jedle – bývalé Zadní Jetřichovice – Mezní Louka a naopak.
 14. Žlutá z Kyjovského údolí do Divoké rokle je uzavřena od začátku klidového území v Divoké rokli k odb. k Černé bráně na rozcestí s taktéž uzavřenou výše zmíněnou modrou. (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná). Od rozcestí Hřebec se zelnou nemá smyl po žluté sestupovat na počátek Divoké rokle, neboť je pak nutno vrátit se stejně zpět.
 15. Žlutá od Vysoké Lípy na Mezní Louku je uzavřena v úseku od odbočky pod Šaunštejnem k cyklotrase č. 3030 (cesta přechodně uzavřena, možnost obejít po červené přes Malou Pravčickou bránu).
  Ve směru od Mezní Louky je u uzavřeného úseku v místě odbočení od cyklotrasy umístěna směrovka pro obchůznou trasu po červené.
 16. Část dálkové červené od Mezní Louky směrem na Větrovec a Malou Pravčickou bránu (trasa přeložena souběžně se zelenou /směr bývalé Zadní Jetřichovice/ a napojena později zpět na červenou, prodloužení cca 0,5 km). Na Mezní Louce je vedle rozcestníku s turistickými směrovkami tabule s aktuálními přeložkami a uzavírkami tras vedoucích z Mezní Louky.
 17. Je uzavřen průchod Divokou soutěskou ve směru Mezní Louka z horního přístaviště (žlutá). Návštěva Divoké soutěsky je možná jen okruhem ve směru od Edmundovy soutěsky, tj. z Mezního můstku. Odtud pěšky proti proudu Kamenice k dolnímu přístavišti člunů v Divoké soutěsce, plavba tam a zpět bez výstupu člunu u horního přístaviště, a zase pěšky návrat k Meznímu můstku (a dle pokračovat např. do Mezné)
 18. Je uzavřen průchod Pavlininým údolím po dálkové červené od koupaliště v Jetřichovicích do Studeného (nově byla uzávěra prodloužena až do 20. ledna 2022)
 19. Je uzavřen sestup po modré z Rynartic do Pavlinina údolí
 20. Je uzavřen výstup po zelené od koupaliště v Jetřichovicích směr Česká Kamenice (tj. není průchozí cesta z Č. Kamenice do Jetřichovic, nutno volit modrou přes Filipov a Všemily)
 21. Je uzavřen průchod roklí Suché Kamenice po dálkové červené ve směru od rozcestí na silnici u Hřenska směr Arnlotice, ale je průchozí kombinace: Arnoltice – po modré do horní části Suché Kamenice a výstup po červené do Labské Stráně a na Belvede
 22. V oblasti modře značené trasy Zelený kříž - Trojboká kaple –Zlodějská cesta - Tanečnice je velmi špatná situace v důsledku těžby, často neprůchodné, bez značení.
 23. Nově je uzavřen úsek zelené TZT od Mezní Louky, směřující po odbočení dočasné červené do Hlubokého dolu (viz příloha). Nebezpečný úsek je možné obejít po červené TZT a cyklotrase č. 3030. V tomto úseku je rovněž  dočasně zrušeno značení, a nebude zde tedy probíhat pravidelná kontrola nebezpečných stromů.

Situace kolem Hrazeného k severní straně směrem Šluknov je již v pořádku. Byla tam horší průchodnost nové žluté trasy v úseku Na Číhané – Knížecí, po upozornění LČR reagovaly a situace by měla již být dobrá. Na nové žluté značce poblíž státní hranice u Fukova byla ukončena těžba a následně bylo doplněno turistické značení. Nejhorší situace je na modré značce Zelený kříž – Tanečnice. K obnově poškozeného značení dojde až v měsíci září.

Bližší údaje naleznete také na mapy.cz a na www.npcs.cz/bezpecnost.

Saské Švýcarsko

V Zadním Saském Švýcarsku mezi údolím Křinice, Winterbergem, Zeughausem a Hinterhermsdorfem je uzavřena řada cest, včetně přístupové cesty z Neumannmühle na Zeughaus, včetně Křinické cyklostezky podél Křinice od odbočky ze silnice Bad Schandau -Hinterhermsdorf k Zadním Jetřichovicím. Z důležitých pěších cest je zachována dálková trasa Lichtenheiner Wasserfall -  Kuhstall – M. Winterberg (vyhlídky do Malého Zschandu) – Velký Winterberg – Schmilka, hlavní cesta Bad Schandau – Schrammsteine – Velký Winterberg , všechny výstupové cesty ze Schmilky do skal.

Zcela aktuálně jsou všechny uzávěry v Saském Švýcarsku uvedeny na https://www.nationalpark-saechsische-schweiz.de/aktuelles/wegeservice-und-wegeinfo/.

V případě změn nás prosím informujte na email: jiri.rak@ceskesvycarsko.cz