Návštěvní řád Národního parku

Návštěvní řád Národního parku

Vyhláška č. 1/2001 Správy Národního parku České Švýcarsko se sídlem v Krásné Lípě ze dne 26. 6. 2001

vydaná podle § 19 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Návštěvní řád je obecně závazným právním předpisem stanovujícím podmínky pro turistické, sportovní a rekreační využití území Národního parku České Švýcarsko (dále jen NP).
2. Území národního parku se člení podle stupně ochrany na I., II. a III. zónu (§ 17 zákona č. 114/1992 Sb.)

Článek 2
OZNAČENÍ HRANIC NÁRODNÍHO PARKU A I. ZÓNY NÁRODNÍHO PARKU

1. Hranice NP je vyznačena na přístupových cestách zelenými tabulemi s velkým státním znakem České republiky a nápisem ”NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO” (vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.), mimo cesty jednoduchým pruhovým značením na hraničních sloupcích nebo na kmenech stromů. Tyto pruhy jsou barvy modré.
2. První zóna NP, zahrnující nejhodnotnější území, je po obvodu své vnější hranice na všech přístupových cestách značena zelenými tabulkami s nápisem ”I. ZÓNA NÁRODNÍHO PARKU”, mimo cesty dvojitým pruhovým značením na hraničních sloupcích nebo na kmenech stromů. Tyto pruhy jsou barvy červené (vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.).

Článek 3
OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ V NÁRODNÍM PARKU

Na celém území NP není dovoleno:
1. rušit, odchytávat, zraňovat a usmrcovat volně žijící živočichy, ničit, poškozovat a sbírat planě rostoucí rostliny a ostatní přírodniny s výjimkou činností upravených jinými právními předpisy (např. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zák. č. 23/1962 Sb., o myslivosti; zák. č. 102/1963 Sb., o rybářství; zák. č. 289/1995 Sb., o lesích); tato omezení se nevztahují na sběr lesních plodů,
2. zatěžovat přírodní prostředí a návštěvníky nadměrným hlukem,
3. poškozovat a ničit veškeré značení a informační zařízení Správy NP a značení a zařízení sloužící turistice,
4. kouřit v lese,
5. jiným způsobem poškozovat nebo znečišťovat životní prostředí.

Článek 4
PODMÍNKY PRO NĚKTERÉ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU

1. Na území NP lze pouze na místech vyhrazených se souhlasem Správy NP:
a) pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce,
b) ve volné přírodě tábořit, rozdělávat ohně a nocovat,
c) provozovat jezdectví a používat hospodářských zvířat k tahu a jízdě mimo silnice nebo místní komunikace; toto omezení se nevztahuje na běžné obhospodařování pozemků se souhlasem jejich vlastníka či nájemce.

2. Na území NP nelze:
a) pořádat vyhlídkové, sportovní a cvičné lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky, provozovat létání na padácích a závěsných kluzácích,
b) provozovat vodní sporty.

3. Na území NP lze mimo zastavěná území obcí umísťovat informační, reklamní a propagační zařízení a provozovat volný a stánkový prodej pouze se souhlasem Správy NP.
4. Na území I. a II. zóny není dovoleno volné pobíhání domácích zvířat.
5. Úplný výčet ochranných podmínek na území NP je obsažen v ustanovení § 16 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a § 3 zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje NP České Švýcarsko.

Článek 5
VSTUP DO NÁRODNÍHO PARKU, TURISTIKA

1. Území NP slouží k zachování a rozvoji přírodních hodnot, k přírodě šetrnému turistickému, sportovnímu a rekreačnímu využití, k vědeckým, výchovně vzdělávacím a poznávacím účelům. Pro využití území NP je na celé jeho území povolen vstup bez omezení s výjimkou:
a) I. zóny, kde je pohyb povolen pouze po cestách vyznačených se souhlasem Správy NP (§ 16 zákona č. 114/1992 Sb.); za cesty vyznačené se souhlasem Správy NP jsou považovány cesty vyznačené Klubem českých turistů nebo Správou NP (symbol v příloze č. 1 tohoto návštěvního řádu),
b) oplocených míst (v souladu s § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích) a míst dočasně uzavřených z důvodu ochrany přírody, zejména nerušeného vývoje vybraných druhů živočichů (v souladu s § 64 zákona č. 114/1992 Sb.). Tato místa budou Správou NP vždy řádně označena.

2. Omezení vstupu do I. zóny NP podle čl. 5, odst. 1. a) tohoto návštěvního řádu se nevztahuje na občany těch částí obcí, jejichž katastrální území zároveň tvoří území NP, a na fyzické osoby vlastnící nemovitosti na území těchto obcí, jakož i na jim osoby blízké (ve smyslu § 116, zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku).

Článek 6
HOROLEZECTVÍ

1. Horolezectví je možno provozovat pouze na místech a v obdobích vyhrazených Správou NP uvedených v příloze č. 2 tohoto návštěvního řádu. Horolezeckou činnost na území NP mohou provozovat pouze členové Českého horolezeckého svazu (ČHS), členských organizací U.I.A.A. (Union Internationale des Associations d’Alpinism) a adepti horolezeckého sportu (čekatelé), pokud se účastní výcviku pod vedením instruktora horolezectví. Jeden instruktor může provádět výcvik nejvýše sedmi čekatelů najednou.
2. Horolezci a instruktoři horolezectví jsou povinni prokázat se na požádání oprávněným kontrolním orgánům platným členským průkazem ČHS, U.I.A.A. nebo instruktora horolezectví.
3. Horolezci jsou povinni používat pro přístup k lezeckým objektům vyznačené přístupové cesty. Symboly značení přístupových cest jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto návštěvního řádu.
4. Horolezectví je provozováno na vlastní nebezpečí.
5. Horolezectví je možno provozovat pouze při dodržování závazných “Pravidel sportovního lezení na pískovcových skalách v Čechách” vydaných ČHS dne 1. 3. 1988 a platných v novelizovaném znění ze dne 1. 7. 1998.
6. Tvorba prvovýstupů je možná pouze na základě předchozího povolení Správy NP.
7. Některé horolezecké objekty uvedené v příloze č. 2 tohoto návštěvního řádu mohou být z důvodů ochrany přírody Správou NP dočasně uzavřeny (v souladu s § 64 zákona č. 114/1992 Sb.). Tyto objekty budou Správou NP řádně označeny.
8. Horolezci jsou povinni bezodkladně hlásit Správě NP zjištěná zahnízdění ptáků na lezeckých objektech v NP.

Článek 7
CYKLISTIKA

Na území NP lze na kolech vjíždět kromě silnic a místních komunikací pouze na cesty vyhrazené a vyznačené Správou NP (dle vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích). Cyklistické trasy vedené mimo silnice a místní komunikace jsou současně dopravními komunikacemi sloužícími činnostem Správy NP a mohou být turistickými trasami pro pěší. Těmto skutečnostem jsou cyklisté povinni přizpůsobit způsob jízdy, zejména respektovat výstražná a omezující značení. Pěší turisté mají na účelových komunikacích v NP přednost před cyklisty, cyklisté je nesmí ohrozit ani omezit. Cyklistika je v NP provozována na vlastní nebezpečí.

Článek 8
VYUŽITÍ NÁRODNÍHO PARKU K OSVĚTOVÉ A VÝCHOVNÉ ČINNOSTI

Informace o území NP jsou k dispozici v sídle Správy NP v Krásné Lípě, v jejích informačních střediscích, u jednotlivých členů stráže přírody a u pověřených pracovníků Správy NP. K výchově a vzdělávání v terénu slouží informační systém a naučné stezky zřizované Správou NP nebo s jejím souhlasem.

Článek 9
KONTROLA DODRŽOVÁNÍ OCHRANNÝCH PODMÍNEK NÁRODNÍHO PARKU, STRÁŽ PŘÍRODY

Kontrolu dodržování obecně závazných předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny včetně tohoto návštěvního řádu zajišťuje stráž přírody (§ 81 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) a orgány ochrany přírody. Porušování těchto předpisů je sankciováno podle zákona č. 114/1992 Sb. a dalších předpisů.

Článek 10
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Návštěvní řád je trvale vyvěšen v budově Správy NP, na informačních tabulích Správy NP a je veřejnosti k dispozici na hlavních přístupových cestách do NP, Městském úřadě Krásná Lípa, na obecních úřadech Doubice, Hřensko, Chřibská, Janov, Jetřichovice, Růžová, Srbská Kamenice, Staré Křečany a umístěn na internetové stránce Správy NP www.npcs.cz (link is external).

Článek 11
ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15. 7. 2001

Příloha č. 2

Místa vyhrazená Správou NP pro horolezeckou činnost:
Celoročně jsou pro horolezeckou činnost vyhrazeny následující věže, dále masivy (okrajové skály) s výstupovými cestami dokončenými před 1. 1. 2000.

Masivy v I. zóně NP: Jeskyně českých bratří.
Věže v I. zóně NP: Erichova věž, Křížová věž, Malý Pravčický kužel, Stará Václavská stěna, Václavská věž, Velký Pravčický kužel.
Masivy v II. zóně NP: Aladinova stěnka, Fasáda, Hacienda, Mravenčí stěna, Nerozvážné mládí, Pavučinový hrad, Pevnost (Jetřichovice), Próra, Rezidence, Rudolfova skříň, Rudolfův kámen, Stěna nad ohništěm, Šaunštejn.
Věže v II. zóně NP: Čmelák, Dětská věž, Dietrichův kámen, Divoká věž, Dubový kámen, Giselina skála, Golem, Hezoun, Hladká věž, Horní Bílý ostroh, Hraběnka, Hradní jehla, Kámen mudrců, Kamzičí hrad, Kamzičí kužel, Kostelík, Kostelní věž, Lampa, Malé Žluté cimbuří, Malý Plačtivý kámen, Mamutí věž, Myslivecká věž, Okurka, Opuštěná věž, Osecká věž, Ošemetná věž, Pavlík, Pidlík, Poštolčí kužel, Přední věž, Punťa, Rudolf, Rytíř, Sagusova hlava-Strážce Hrubého dolu, Strážce hřbitova, Slimák, Strážce Kyjovského údolí, Strážce Malého Krkavčího dolu, Strážce údolí, Tetřeví vyhlídka, Velikonoční věž, Velké Žluté cimbuří, Velký Plačtivý kámen, Věž mládí, Věž Pavly, Věž Petra Rady, Věž Roberta Manzera, Voldříšek, Zámecký kámen, Zvíře, Železné věže.

b) V období od 1. 7. do 28. 2. jsou pro horolezectví vyhrazeny i následující věže, dále masivy (okrajové skály) s výstupovými cestami dokončenými před 1.1. 2000.

Masivy v I. zóně NP: Čínská zeď, Dlouhá stěna, Horská zvonička, Ještědská věž, Pravčická stěna, Tetřeví výspa.
Věže v I. zóně NP: Alenčino zrcadlo, Ama Dablam, Babička, Bachyně, Barbucha, Bílinský kámen, Blesková jehla, Bobule, Bratrská věž, Březová věžička, Bohatý mlynář, Bratrský oltář, Bratrská věž, Brtnický kostel, Citadela, Claryho klobouk, Claryho věž, Černá paní, Černý kužel, Čertovo kvítko, Česneková jehla, Čilimník, Čtyřče, Davidův kámen, Dešťový kámen, Děti, Dolní hrádek, Döbelnský erb, Drážďanský kužel, Drahokam, Dschi-dschi, Hlava, Hlavička, Homole, Horská hlava, Hrot, Hrot Stříbrné stěny, Husitská věž, Jedový zub, Jehla Pravčického dolu, Jelení skok, Jizerská věž (Na Tokání), Klekánice, Kniha, Kobylka, Křinický kostel, Křinický král, Křinický trpaslík, Koňský zub, Koráb, Krkonošská věž, Kruché cimbuří, Křinická věž, Kulisák, Lemon, Letní kámen, Leydeho věž, Lovecká trubka, Májová věž, Malá věž Růžové zahrady, Malíček, Malý tetřev, Matzseidelova stěna, Matzseidelova věž, Mechový císař, Melzerova jehla, Měšec, Měsíční stěna, Mřenka, Náhodná věž, Obří hlava, Oddílová věž, Orlická věž, Paleček, Pašerácká křižovatka, Pašerák (Vysoká Lípa), Petrova skála, Pevnost (Pravčická brána), Pidižvík, Posed, Poustevna, Příšera soutěsky, Poradní skála, Postilion, Požárník, Pravčická jehla, Pravčický roh, Pstruh, Pytlácký kámen, Pytlák, Rodiče, Rozpolcený roh, Rybář, Rybářská bašta, Rysí věž, Říjnová věž, Saská věž, Skalní rodina, Smolař, Smrtka, Sněhová královna, Sokolí hrad, Soutěsková jehla, Soutěskový drak, Spálený hrad, Sršeň, Starosta, Stříbrná stěna, Stříbrný masiv, Stříbrný pohled, Stříbrný roh, Stříbrňák, Strážce mostků, Strážce přístavu, Strážce Pryskyřičného dolu, Strážce soutěsek, Strážce Stříbrné stěny, Strážce Vosího vrchu, Sýrový plátek, Šikmá věž, Špendlík, Tři stoly, Topograf, Trojnožka, Velká věž Růžové zahrady, Velký tetřev, Věž Bílého potoka, Věž Dlouhého dolu, Věž Gabrieliny stezky, Věž Křídelní stěny, Věž Mostkového dolu, Věž Stříbrné stěny, Vlasatice, Vodník, Vosa, Východní Soutěsková věž, Vysoký roh, Yetti, Zadní Jetřichovický kužel, Západní Soutěsková věž, Závojnatka, Zelená jehla, Zelenáč, Žabák, Želva (Pravčická brána), Želva (Na Tokání).
Masivy v II. zóně: Buckingham, Čertův kámen, Jarní věž, Mlýnské kolo, Oxford, Pavoučí hrad, Peřiňák, Pohovka, Verdon masiv, Waterloo, Zuzanka (Vysoká Lípa), Železná hlava.
Věže v II. zóně NP: Bašta Růžové zahrady, Big Stone, Bivoj, Bludný kámen, Bonifác, Borový kámen, Borůvčí kámen, Brontosaurus, Brtnická stěna, Brtnická věž, Brtnický kámen, Břit, Býk, Cipísek, Černokněžník, Česká jehla, Čtvrtá Ferdinandova věž, Čtyřlístek, Deska na Kobylce, Deštivá jehla, Deštníková věž, Diblík, Dětská skála, Divoká věž, Dolská jehla, Druhá Ferdinandova věž, Dvojitá věž (Kyjovské údolí), Dvojitá věž (Jetřichovice), Ferdinandova jehla, Ferdinandův roh, Francouzská věž, Gorila, Hladová věž, Hraniční jehla, Hraniční kámen (Kyjovské údolí), Ježibaba (Na Tokání), Jedlový roh, Jednorožec, Jehla v Mostkách, Jizerská věž (Vysoká Lípa), Jižní kříž, Johannův kámen, Kalich, Kaplička, Kastelánka, Klášterní jehla, Kominíček, Koník, Kopretinová věž, Korunková jehla, Kost, Kouzelník, Kráva, Kronika, Krtek, Křesadlo, Křinická branka, Kulišák, Kulíšek, Kuncova stěna, Kužel Vilemíniny stěny, Kyjovský král, Lahvička, Lebka (Na Tokání), Lebka (Na Tokání), Lesní duch, Lesní kaple, Lidožrout, Listopadová věž, Loupežník (Vysoká Lípa), Loupežník (Kyjovské údolí), Lužická věž, Lucinka, Maják (Na Tokání), Malý muž, Malý zbrojnoš, Mamut, Mariina věž, Manželská věž, Martinova věž, Medvědice, Medvědí kámen, Medvědí zátiší, Meloun, Měsíční kámen, Mlynařík, Mlýnská věž, Mlýnský kámen, Müllerova věž, Nahodilá věž, Napoleon, Němý svědek, Nová věž (Jetřichovice), Nová věž (Kyjovské údolí), Orlí věž, Pachole (Kyjovské údolí), Pachole (Vysoká Lípa), Paroh, Pašerák (Kyjovské údolí), Převislá věž, Poslední Ferdinandova věž, První Ferdinandova věž, Pytel, Rákosník, Rohlík, Rosnička, Rozporová věž, Řádný občan, Říjnová jehla, Sakráček, Schovaný kužel, Skoba, Skylla, Slon, Soutěsková vyhlídka, Soví hnízdo, Spící ještěr, Společná věž, Srbská věž, Střílna, Stolička, Strážce Žabího rohu, Strážce Jehly, Strážce Klenotnice, Strážce Pětidomí, Strážce Temného dolu, Strážní věž, Svíčka, Šerchán, Šerif, Švihák lázeňský, Temný kámen, Tlustá paní, Tlustá teta, Třetí Ferdinandova věž, Tokáňská jehla, Tokáňská skříň, Tokáňská věž, Trojče, Tuláček, Tunelová věž, Tuplák, Tykadlo, Varta na Kobylce, Velbloudí věž, Velká medvědice, Velký muž, Věž Pryskyřičného dolu, Věž Tadeáše Haenkeho, Vlčí doupě, Vlk, Volská stěna, Volská věž, Volský kužel, Vosí věž, Vůl, Vyhlídka, Zadní kužel, Zámecká věž, Západní špička, Zátiší, Zelená věž, Zelený Jindřich, Zelený roh, Zpustlý kastelán, Zuzanka (Jetřichovice), Zvon, Železná věž.
 

Sdílet