Bastein and Elbe, foto J. Laštůvka

Bastein and Elbe, foto J. Laštůvka