Přírodní památky a rezervace v Českém Švýcarsku a okolí

Přírodní rezervace

Arba

Přírodní rezervace (4 ha) – louka poblíž řeky Kamenice u obce Srbská Kamenice. Předmětem ochrany jsou zde společenstva rostlinných (např. vachta trojlistá, rákos obecný, sítiny, ostřice) a živočišných druhů (např. žížaly, vážky) vázaných na louky a prameniště. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších mokřadů v regionu.

Čabel

Přírodní rezervace (10 ha) – rašeliniště s rašelinným borem, 1,5 km severovýchodně od obce Bynovec pod úpatím Bynoveckého vrchu, s charakteristickými rašelinnými druhy rostlin (např. rojovník bahenní, klikva bahenní).

Klíč

Přírodní rezervace (9 ha) – výrazný znělcový kužel, dosahující nadmořské výšky 760 m, se nachází mezi obcemi Nový Bor a Svor. Na jeho jižních skalnatých svazích, pod vrcholem, roste jedna z nejvýše položených teplomilných doubrav (dub zimní, lípa malolistá, javor klen) v Čechách. V zastíněných sutích na západní straně vrchu je naleziště vzácných druhů rostlin (např. třtina rákosovitá, tolita lékařská, hvězdnice alpinská). Na vrcholu je nezalesněná skalnatá plošinka, která poskytuje výborný kruhový rozhled do okolí.

Marschnerova louka

Přírodní rezervace (1,5 ha) – podmáčená louka 1 km severně od obce Chřibská je významnou lokalitou ohrožených druhů vlhkomilných rostlin. Nejvýznamnější je bohatá populace ohroženého kruštíku bahenního.

Pavlínino údolí

Přírodní rezervace (163 ha) – představuje kaňonovité údolí potoka Chřibská Kamenice mezi obcemi Jetřichovice, Rynartice a Studený. Je to významné útočiště řady rostlinných (např. žluťucha orlíčkolistá, mokrýš vstřícnolistý) a živočišných druhů (např. kamzík horský, mihule potoční).

Pekelský důl

Přírodní rezervace (0,5 ha) – vlhká louka 1,5 km severně od České Kamenice v osadě Pekelský důl. Posláním rezervace je ochrana vlhké slatinné louky s masovým výskytem prstnatce májového a dalšími ohroženými druhy mokřadní flóry (např. mechorosty - prchavička lesklá, zpeřenka ozdobná). Rezervace se nachází na soukromém pozemku u malého vodního toku. 

Stará Oleška

Přírodní rezervace (11 ha) – část rybníka s mokřadní loukou, ležící na okraji obce Stará Oleška. Tato lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1995 za účelem ochrany jednoho z nejvýznamnějších mokřadů na území CHKO Labské pískovce. Ten představuje významné útočiště celé řady vzácných a ohrožených druhů rostlin (např. rákos obecný, orobinec úzkolistý, ostřice prosová) a živočichů (např. potápka roháč, chřástal vodní, bekasina otavní, netopýr ušatý).

Studený vrch

Přírodní rezervace (113 ha) – vrcholové partie vrchu Studence asi 5 km severovýchodně od České Kamenice. Ukázka přirozených lesních společenstev s chráněnými druhy rostlin a živočichů (např. zmije obecná, slepýš křehký, skokan hnědý, puštík obecný, holub hřivnáč, strakapoud velký apod.). Rezervace je rovněž stanovištěm kamzíka horského.

Světlík

Přírodní rezervace (49 ha) – rybník a rašeliniště 1,5 km severně od obce Horní Podluží. Toto chráněné území je regionálně významným hnízdištěm vzácného vodního ptactva a významnou tahovou zastávkou s přímou návazností na nedaleký Velký rybník (vzdálenost cca 1,5 km). Nejvýznamnějším hnízdícím ptačím druhem je zde jeřáb popelavý, dále např. potápka roháč, rákosník velký, bekasina otavní. V rybníku je povolen chov ryb pro sportovní rybaření.

Vápenka

Přírodní rezervace (12 ha) – jižní úbočí Vápenného vrchu u silnice Krásná Lípa – Doubice (0,5 km od Doubice). Významná geologická lokalita, kde se stýkají všechny horniny budující Liberecko (např. pískovce, dolomitické vápence, dolomity, žuly). Nejvýznamnější je výskyt druhohorních usazenin, které se v Čechách nalézají jen na několika dalších místech poblíž rezervace. Prochází tudy Köglerova naučná stezka.

Velký rybník

Přírodní rezervace (138 ha) – rybník na severozápadním okraji obce Horní Podluží. Předmětem ochrany je rozsáhlá vodní plocha a přilehlé rákosiny, rašelinné louky a mokřady s odpovídajícími rostlinnými společenstvy a na ně vázanou faunou. Tato přírodovědecky nejvýznamnější lokalita regionu má především ornitologický význam jako významná tahová zastávka a hnízdiště nadregionálního významu (např. jeřáb popelavý, potápka rudokrká, orel mořský, moták pochop). Roste zde řada chráněných a mizejících druhů rostlin, jako je prstnatec májový, vachta trojlistá, všivec ladní, starček potoční. Na části rybníku je povoleno sportovní rybaření.

 

Přírodní památky a Národní přírodní památky

 

Hofberg

Přírodní památka (0,83 ha) – druhově bohatá louka s teplomilnou flórou a porosty vřesu obecného na výchozech pískovcových skalek na úbočí Dvorského vrchu (Hofberg) u Vysoké Lípy. Z nezalesněného návrší je kruhový rozhled na České Švýcarsko (Pravčická brána), stolové hory Saského Švýcarska, Růžovský vrch, České středohoří a Lužické hory.

Kytlice

Přírodní památka (1,1 ha) – louky na jižním okraji obce Kytlice, 4,5 km severně od Nového Boru. Významné chráněné naleziště šafránu jarního, vysazeného zde pravděpodobně na zač. 20. století, od té doby se jeho populace spontánně rozšířila na sousední pozemky a dnes čítá kolem 1 300 jedinců. Šafrány vykvétají brzy v březnu, někdy ještě na sněhu. Nejvíce jich kvete na začátku dubna.

Líska

Přírodní památka (5 ha) – předmětem ochrany je javorová bučina se souvislým podrostem ohrožené rostliny měsíčnice vytrvalé nacházející se na východním svahu Černé hory 2,5 km severovýchodně od obce Líska. Můžete se setkat s názvem lokality např. Měsíční stráň či Měsíční údolí. Přírodní památka Líska je botanicky nejzajímavější v době květu měsíčnice, a to zhruba od poloviny května do začátku června. Stráň Černé hory je v té době pokrytá velmi hustým a silně vonícím kobercem nafialovělých květů.

Louka u Brodských

Přírodní památka – podmáčená louka v dolní části údolí říčky Chřibská Kamenice, nalézající se v obci Chřibská. Je významnou lokalitou ohrožených druhů vlhkomilných rostlin, roste zde např. orchidea prstnatec májový (i v bělokvěté formě).

Meandry Chřibské Kamenice

Přírodní památka – tok potoka Chřibská Kamenice (cca 700 m) mezi obcemi Srbská Kamenice a Všemily. Jedná se o přirozený (neregulovaný) průtok Chřibské Kamenice s ukázkou erozního působení (rozrušování, vymílání břehů) vodního toku v krajině.

Nad Dolským mlýnem

Přírodní památka (1,3 ha) – miniaturní rašeliniště u obce Kamenická Stráň s výskytem rojovníku bahenního, klikvy bahenní, suchopýru pochvatého i úzkolistého a různých druhů rašeliníků.

Panská skála

Národní přírodní památka (NPP) – tzv. kamenné varhany, nachází se u obce Prácheň poblíž Kamenického Šenova. Tento geologický útvar je tvořen čedičovými sloupci (tvaru pěti- či šestiúhelníku), z velké většiny vertikálně orientovanými. V 19. a 20. století zde byl lom na získávání sloupkového čediče. Po zastavení důlní činnosti vzniklo zaplněním vytěžené prohlubně srážkovou vodou malé jezírko, které je součástí NPP. Od roku 1895 je Panská skála chráněna jako přírodní geologický útvar a je nejstarší geologickou rezervací v České republice.

Pravčická brána

Národní přírodní památka – jeden z nejznámějších morfologických útvarů českých skalních měst, který se nachází 3 km od Hřenska poblíž státní hranice se SRN. Stal se symbolem Národního parku České Švýcarsko. Svými rozměry (výška klenby 16 m a šířka téměř 27 m, šíře oblouku 7–8m) je největší pískovcovou skalní bránou v Evropě.

Pustý zámek

Přírodní památka – znělcová skála s téměř horizontálním uspořádáním mohutných znělcových sloupců, nacházející se v údolí říčky Kamenice, asi 2 km východně od České Kamenice. Vznikla vyvřením hornin při třetihorní vulkanické činnosti v severních Čechách. Na vrcholu skály jsou zachovány zbytky zříceniny hradu Fredevaldu a je zde vyhledávaný vyhlídkový bod.

Zlatý vrch

Národní přírodní památka – pozoruhodná stěna tvořena sloupcovitě odlučným čedičem, nacházející se 1 km východně od obce Líska u České Kamenice. Vnitřní stavba tohoto vulkanického tělesa (tzv. kamenné varhany) byla odkryta lomovou těžbou na jižních svazích Zlatého vrchu v 60. letech 20. století.