Fauna Českého Švýcarska

Sousloví "národní park" označuje nesmírně cenné přírodní území, které chráníme proto, že v něm žijí velmi vzácní živočichové a nacházejí se v něm téměř nedotčené přírodní oblasti. Nedostupná skalní a lesní zákoutí skýtají domov mnoha ohroženým druhům živočichů.

Bezobratlí

Nejlépe je z hlediska fauny prozkoumán hmyz (Insecta). Na území Českého Švýcarska se podařilo do této doby zjistit výskyt několika vzácných a zajímavých druhů. Jedná se např. o jednoho z našich největších kovaříků (Stenagostrus rufus), kriticky ohroženého roháčka (Ceruchus chrysomelinus), velmi vzácně se vyskytujícího tesaříka (Pedostrangalia pubescens) či pozoruhodné nálezy horského druhu kobylky (Pholidoptera aptera bohemica) a vzácný druh jeskynní kobylky (Troglophilus neglectus), jejichž výskyt je na území Českého Švýcarska jedinou současnou lokalitou na území Čech.

Řád motýlů (Lepidoptera) je rovněž zastoupen několika zajímavými druhy, např. otakárek fenyklový a soumračník černohnědý.

Růžovský vrch představuje místo s unikátním výskytem žížal (Lumbricidae). Na této lokalitě byl mj. zjištěn výskyt 4 druhů, jež se jinde na světě nevyskytují.

Obratlovci

K biotopům s největším výskytem živočichů patří vodní plochy a mokřady. V říčkách Kamenici a Křinici žijí například savci vydra říční a rejsec vodní, ptáci ledňáček říční, skorec vodníkonipas horský, ryby pstruh potočnílipan podhorní a vranka obecná. Od roku 1995 zde probíhá program reintrodukce lososa atlantského, úspěchem je návrat prvních lososů na podzim 1998 a 2002. V posledních letech se na Labi pravidelně vyskytuje bobr evropský. V oblasti dále pravidelně hnízdí kolem dvou párů čápa černého. V Českém Švýcarsku můžeme zahlédnout běžně i červenku obecnou.

Ve stojatých vodách a mokřinách žijí mj. z ptačích druhů potápky kachny, dále orel mořskýjeřáb popelavý, z obojživelníků čolci a žáby, z plazů užovka obojková.

Skalní stěnyvěže a plošiny představují typické prostředí například pro kunu skalníkamzíka horského (od roku 1907, kdy byl uměle vypuštěn do přírody, se zde kamzík horský je v Českém Švýcarsku poměrně hojně vyskytuje), plcha velkého, vzácného plcha zahradního a netopýra rezavého hvízdavého.

Z dravců zde v posledních letech opět hnízdí kriticky ohrožený sokol stěhovavý. České Švýcarsko dále patří mezi tradiční hnízdiště výra velkéhokulíška nejmenšího a sýce rousného.

Bukové lesy představují útočiště pro jelena evropského i prase divoké.  Vzácně se vyskytuje rys ostrovid, jehož obnovený výskyt se datuje od třicátých let. V případě rysa již bylo doloženo opakované rozmnožování na území Českého Švýcarska.